banner 1000x250

Fo Onra ba Joventude Lorico As’wain, Aida Belo Halo Musika 12 Novembru

  • Share
Aida Belo hamutuk ho nia manager Cipriano Madeira, Dino Hanjam (Sobrevivente Masakre Santa Cruz), Prezidenti Komite 12 Novembro, Gregorio "Mourus" Saldanha wainhira lansa musika 12 Novembro ho Sebastiao Gomes iha kalan refleksaun tinan 30 Masakre Santa Cruz. Photo: Adao Vieira / Komite 12 Novembru
banner 728x90

DILI, www-news-viptv.com – Artista Aida Belo ne’ebe famozu ho nia musika Historia Domin, halo musika 12 Novembru ho Sebastião Gomes hodi oferese no fo onra ba joventude loriko as’wain sira ne’ebe sai vitima ba brutalidade militar Indonesia iha 28 Outubru 1991 no 12 Novembru 1991.

Musika 12 Novembru no Sebastião Gomes ne’e lansa offisial iha kalan refleksaun tinan 30 Masakre Santa Cruz, hosi Prezidenti Komite 12 Novembru, Gregorio “Mouris” Saldanha akompana Manager Artista Aida Belo, Cipriano Madeira ho ekipa produsaun audio-visual ne’ebe produz hosi VIP TV.

banner 1000x250

“Nudar Timoroan, nudar artista senior Aida Belo fo nia sentidu agradesementu, sentidu apresisaun, no sentidu valorizasaun ba ita nia heroi joventude loriko as’wain sira. Sira nebe mate no terus, liu hosi musika 12 Novembru no Sebastiao Gomes,” dehan Cipriano Madeira iha nia esplikasaun ba lansamentu musika refere, Kinta (11/11/2021), iha Rate Santa Cruz, Dili.

Musika 12 Novembru ho nia durasaun 06:30 minutu ho Sebastião Gomes (06:10 minutu) ne’e tama hotu iha album foun Aida Belo ne’ebe hanaran Album Heroi da Patria. Iha muzika 12 Novembro iha mos poezia hosi sobrivivente masakre Santa Cruz, Dno Hanjam.

Iha Album Heroi da Patria ne’e iha mos musika ne’ebe dedika ba heroi Saudozu Proklamador Francisco Xavier do Amaral, Nicolau Lobato no Borja da Costa. Alende ne’e iha mos musika kona ba Xanana Gusmão ho nia titlu (Xanana Aman ba Dezemvolvimentu), Jose Ramos Horta, Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, Francico Guterres “Lu-Olo”, Mari Alkatiri, Taur Matan Ruak, no Lere Anan Timor.

Alende ne’e iha mos musika ho titlu Dame, Ramelau, Anjo Loron Balun.

Maski kria musika ba heroi da patria sira no figura fundador nasaun sira, proposta ne’ebe Aida Belo hatama hodi husu supporta finansial ba produsaun album ne’e laiha resposta diak hosi Governu no ikus tenki esforsu nafatin hodi buka dalan seluk no ikus konsege finaliza gravasaun no video klip ba album ne’e.

“Hau hatama duni proposta sira ne’e ba ministeriu relevante ba hau nia musika kona ba ita nia heroi no fundador nasaun sira, maibe governu la fo resposta,” komentariu Aida Belo ba VIP TV.

Musika Album Heroi da Patria ne’e bele assesu iha kanal Youtube Aida Belo hanesan Musika 12 Novembro bele klik iha ne’e https://youtu.be/PwDcmTRjrMk no https://youtu.be/AP9wp8T92J4 ba musika Sebastião Gomes.

Writer: SOARES, BenditoEditor: MEILANA, Evangelisto Santos
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!