banner 1000x250

IEAD BelNaz Kraik Lansa Desena Re-Kontrusaun Igreja Tuan

  • Share
banner 728x90

BIQUELI, www.news-viptv.com – Igreja Evangelica Assembleia de Deus Belem Nazare (IEAD BelNaz) Kraik sei harii uma igreja foun hafoin hetan doasaun rai hosi nia povo sarani iha Biqueli.

Igreja foun ne´ebe harii sei tuir desena igreja antigu hafoin Igreja BelNaz Kraik ne´ebe la konkorda ho dezisaun estrutura nasional Assembleia de Deus ne´ebe sobu rahun uma igreja tuan hodi harii igreja foun ho orsamentu jeral estadu nian hosi fundus sosiedade sivil Gabinete Primeiru Ministru nian ho orsamentu kuaze miliaun 2 USD.

banner 1000x250

Tuir orariu, kontrusaun igreja foun BelNaz inaugura iha dezembro tinan 2022, maibe to´o ohin loron sedauk remata no iha prosesu konstrusaun nian.

Sarani BelNaz Kraik ne´ebe defende igreja tuan la konkorda baku rahun igreja ne´e maka kontinua halao obra Maromak nian ho igreja ketak, ne´ebe iha Sexta (12/5/2023) lansa ona desena konstrusaun ho modelu hanesan igreja tuan.

Pastor Samuel Belo iha nia kultu agradesementu ba lansamentu dezena konstrusaun ba igreja ne´e hatoo nia agredesementu ba família Pastor Markus Soares, Pastor Francisco da Costa no Pastor Paul da Costa ne´ebe oferese ona sira nia rai hodi harii uma igreja foun hanesan igreja tuan ne´ebe uluk harii ho sakrifisiu hosi sira nia avo ne´ebe antes harii no halao Obra Maromak nian liu hosi persigisaun.

Tuir pastor hosi Igreja Evangelica Trindade Maranatha hateten, importante ba konstrusaun uma igreja laos hare hosi igreja ne´e boot ou andar hira, no ema nakonu barak iha igreja laran, maibe oinsa igreja ne´e nakonu ho Maromak Nia Gloria.

Reprezenta família sira, Pastor Francisco da Costa no Pastor Markus Soares esplika rai ne´ebe sira entrega ba igreja hodi kontinua obra Maromak nian no bele harii hikas igreja hanesan ne´ebe uluk harii hosi Maromak atan sira.

Nudar Maromak atan iha BelNaz Kraik, Pastor Jemaiah Gomes sente kontenti wainhira atu harii hikas igreja ho modelu hanesan.

Konstrusaun igreja BelNaz Kraik sei harii ho osan hosi sarani igreja ne´e rasik.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!