banner 728x250

Kalan Refleksaun Tinan 30 Masakre Santa Cruz, Nakonu ho Mensajem Jovem ba Ukun Nain

  • Share
Membru Sanggar Hadomi Timor (SAHAT) iha apresentasaun drama badak iha kalan reflkesaun tinan 30 Masakre Santa Cruz. Photo: Komie 12 Nov / Adão Vieira

DILI, www.news-viptv.com – Komemorasaun loron Masakre Santa Cruz 12 Novembru ba tinan 30 ne’ebe halo ho kalan refleksaun iha fatin akontesimentu masakre Santa Cruz nakonu ho mensajem jovem sir aba ukun nain liu hosi apresentasaun drama no poezia.

Sanggar Hadomi Timor ne’ebe halo apresentasaun drama badak iha nia mensajem husu nafatin atu ukun nain ou lider governasaun sira atu labele goza deit sira nia benefisiu ba ukun nian no toba diak nafatin iha fatin luxu hodi haluha povu nia susar no terus to’o ohin loron, maski nasaun ne’e hetan nia independensia ona.

banner 336x280

“Objektivu apresentasaun ohin hosi ami nia sanggar maka oinsa hatutan mensajem kona ba situasaun povu nia moris, susar no terus to’o ohin loron. Liu hosi kalan refleksaun ne’e, ho esperitu luta ita nia heroi joventude loriku as’wain sira bele loke ukun nain sira nia fuan no matan liu tan ba kondisaun moris povu iha nasaun ne’e,” dehan Naina Costa, Koordenadora Sanggar Hadomi Timor ba VIP TV, Kinta (11/11/2021) hafoin apresentasaun.  

Iha kalan refleksaun ne’e loke deretamente hosi Sekretariu Estadu Joventude no Desportu, Abrão Saldanha “Nokosiku” ho nia mensajem atu husu joventude sira hadook an hosi atividade organizasaun no grupu arte-marsiais sira ne’ebe la fo benefisia ba estabilidade, hodi halo nafatin asaun violensia.

“Joventude sira ita tenki hamutuk unidade, kria nafatin dame no ita tenki hamutuk hodi kontra ita nia inimigu atual dadauk ne’e maka COVID-19 ne’ebe fo amesa ba ita nia vida ne’ebe hamate ona ita nia maluk Timoroan atus resin,” dehan Nokosiku.

Iha kalan refleksaun ne’e hetan animasaun jeral hosi Banda Musika 5 de Oriente no aprezentasaun drama badak hosi Sanggar Hadomi Timor no aprezentasaun poezia hosi Sandra Tilman ho Sonia.

Alende ne’e iha mos lansamentu hosi Prezidenti Komite 12 Novembru, Grogorio “Mouris” Saldanha ba musika 12 Novembru no Sebastião Gomes ne’ebe halo hosi artista senior Aida Belo. No filmi badak biografia matebian Max Stahl, autor ba filmazem akontesementu masakre Santa Cruz 1991.  

Writer: SOARES, BenditoEditor: MEILANA, Evangelisto Santos
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *