China Apoia Adezasaun Timor-Leste ba ASEAN

  • Share

DILI, www.news-viptv.com – Hare’e ba importansia adezasaun Timor-Leste ba Assosiasaun Nasaun Sudeste Aziatiku ka ASEAN, nasaun segundu iha mundu ba ekonomia nian, China hato’o nia pozisaun hodi apoia Timor-Leste.

Apoia China nian ne’e, hato’o hosi Konselleiru Estadu no Ministru Negosiu Estranjeiru China, Wang Yi wainhira hasoru malu ho Prezidenti Republika, Jose Ramos Horta, Sabadu (4/6/2022) iha Palasiu Prezidensial Bairo pite, Dili.

banner 336x280

“Asuntu importante seluk maka oinsa China sei apoia adezasaun Timor-Leste ba ASEAN,” deklara Wang Yi.

Koalia kona ba nia vizita ba nasaun ilha pasifiku sira, Wang Yi hateten, vizita ninian normal hodi kontinua dezemvolve relasaun ho nasaun hotu iha mundu.

“China hakarak dezemvolve relasaun ho nasaun hotu iha mundu, laos deit iha pasifiku, maibe haneaan mos iha Afrika, Amerika Latina, mediu oriente no iha nebe deit. Ne’ebe ami hakarak enkonraja nasaun sira atu ajuda dezemvolve sira nia nasaun, nee normal. Hau hanoin nee pozitivu ba nasaun hotu, ne’ebe la justu wainhira mundu sira husik no haluhan,” dehan Wang Yi.

Wang YI halo vizita servisu ba Timor-Leste durante loron rua hahu 3 to’o 4 Junu no halo inkontru offisial ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak no Ministra Negosiu Estranjeiru no Koperasaun, Adaljiza Magno hodi koalia koperasaun bilateral entre nasaun rua.

Iha vizita ne’e, Wang Yi mos sai testamuna ba asina akordu koperasaun tolu iha setor Komunikasaun, Saude no Ekonomia.

Reporter: Gantry Meilana I Cameraman: Justinho Mendonca VIP TV

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!