banner 1000x250

ATKOMA: Governu Persiza Fornese Treinamentu no Abilidade ba Operador Turismu

  • Share
Atividade turismu ne'ebe organiza husi ATKOMA iha Illa Atauro. Foto: Dok ATKOMA
banner 728x90

DILI, www.news-viptv.com – Hodi dezenvolve area turismu iha Timor-Leste Asosiasaun Turismu Koleku Mahanak Atauro (ATKOMA) hateten governu persiza fornese treinamentu no abilidade ba operador turismo sira.

Ahu-ruin iha tasi Atauro. Foto: Dok ATKOMA

“Husu ba governu atu kontinua hare’e kestaun ambiente iha fatin turismo, inklui haforsa iha parseira ho grupu lokal turistiku sira, inklui fornese treinamentu no abilidade negosiu ba sira nia turismu operador,” hateten Prezidenti ATKOMA, Osaias Soares iha Feira Turismu Maritimo ne’ebe realiza husi Governu, Sexta (14/6/2024), iha Timor Plaza, Dili.

banner 1000x250
Ilha Atauro foti husi aviaun leten. Foto: Dok ATKOMA

Osaias Soares hateten, hare ba eko-turismu sai hanesan industria ne’ebe bele hakbi’it ekonomia local no haforsa membru sira, ATKOMA harii hodi tau matan duni ba nia membru sira hodi kria unidade no soliedariedade, hadia kualidade produsaun lokal iha illa Ataúru.

“Objetivu asosiasaun ne’e sai nu’udar matadalan ne’ebe forti hodi promove no kaer  metin, prinsipiu Gestaun Marinho no  eko-turismu nian,” nia dehan.

Turista estranjeiru hemu hela nu iha tasi ibun Beloi, Atauro. Foto: Dok ATKOMA

Nu’udar operador turismo iha Atauro, ATKOMA iha dadus katak molok pandemia COVID-19, iha tinan 2017, Illa Atauro 70 % hetan vizita husi turista sira husi rai Australia, Nova Zelandia, Indonezia no Azia Pasifiku.

Iha fatin hanesan, Diretor Jeral Turismu, Antonio da Silva informa iha dezemvolvimentu area turismo, governu sempre involve operador turismo sira hodi hamutuk dezemvolve fatin turismo, inklui Illa Atauro, hodi atrai turista tantu nasional no estranjeiru vizita fatin turismo sira, governu iha nia politika mos sei dezemvolve Atauro hodi sai fatin destinasaun turismu nian.

Tamba liu husui Feira Turizmo Maritima, hanesan atividade ida husi governu hodi dezenvolve turismo maritima ho kolaborasaun ho operador turista sira tantu nasional no internasional.

“Dezemvolve setor turismo, Governu tau prioridade ba infraestrutura, legislasaun, rekursu humanu no operador turismo hodi hare hamutuk fatin potensia,” dehan Antonio.

Governo, esplika Antonio, iha komitmento bo’ot atu dudu turizmu ba oin, “Ita hotu hotu iha hanoin pozitivu, tantu setor privadu ho setor publiku iha esperansa positivu ho ita nia turizmu ne’e ba oin,”

Luis Berehudu nu’udar lukudor husu ba komunidade sira atu kuidadu ambiente tasi nian, inklui ahu-ruin ne’ebe iha tasi laran.

“Timor iha ahu rui tasi ne’e barak teb-tebes hanesan Liquica, Maubara, Manututu, to’o mos iha Jaco, ne’ebe tenki kuidadu mos no tasi ita nian,” dehan Luis.

Kontributor: Efigenia Pereira

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!