TILOFE Realiza Workshop Hamenus Impaktu Mudansa Klimatika no Rekursu Be

  • Share

GLENO, www.news-viptv.com- Timor-Leste Organic Fertelizer (TILOFE) loke workshop ho tema hamenus impaktu klimatiku no rekursu bee iha Munisipiu Ermera, Tilofe nu’udar grupu voluntariu ida ne’ebe halo atividade importante ne’ebe hanesan produsaun rai metan, konservasaun rekursu bee no debu ba bee matan.

Director TILOFE, Jakiel Martins do Carmo esplika, TILOFE nu’udar  Grupu ne’ebe ho voluntariu lokaliza Suco Fatuquero ho objetiu ida atu produs rai metan  tau ba rai ne’ebe krekas ne’ebe laiha produsaun no mos atividade ne’ebe Tilofe halo maka konservasaun rekursu bee durante nee implementa iha Ura-hou iha 2019.

banner 336x280

“Liu husi ida ne’e Tilofe partisipa iha akampamentu ne’ebe organiza husi agricultura Timor-Leste iha dare no tilofe mobiliza  grupu kreatividade no movimentu sosiedade sivil hodi observa konservasaun bee iha timor maibe ema riku sira mak hatene dada be’e, maibe la hatene atu konserva be’e matan,” dehan Jakiel, Tersa (3/5/2022), iha Gleno, Ermera.

Nia dehan, atu konserva bee moris tilofe iha rekursu atu bele konserva bee matan atu bele garante sustentabidade redus problema sosial iha komunidade liu-liu edukasaun saude hodi redus problema bee iha Timor-Leste

Nia esplika, maneira konservasaun bee la’os kuda ai deit maibe meus seluk mak kuda Ai Plantasaun, rehabilitasaun no trabasaun bee ba iha bee dalan durante ne’e TILOFE halo iha Fatuquero.

“Husi beiala sira mai sempre halo kultura hodi bolu bee ho tuna, maibe konservasaun debu maka fó ba bee matan sira tilofe husu ba meu Ambiente no Autoridade atu kontribui hamutuk hodi kuda hodi kontribui iha komunidade sira,”dehan Jakiel.

Estelle Duluc hosi Koperasaun Fransa iha Timor-Leste iha komitmentu nafatin hodi apoia dezemvolvimentu ba Timor-Leste, liliu ba konservasaun diversidade kultural no natural, promosaun direitu humanu no igualdade jeneru no restaurasaun rekursu be’e ne’ebe sai fator importante ba  desenvolvimentu rural.

“TILOFE nu’udar parseiru importante tebes hodi asegura sustentabilidade sistema ai-han husi futuru agricultura hodi servisu hamutuk ho koperasaun franceza ba timor-oan sira hodi ajuda konservasaun rekursu  natural iha Timor-Leste,” dehan Estelle iha nia intervensaun.

Nia enkoraza servisu hamutuk hodi koserva rekursu natural iha futuru ba ita no oan sira, ema ne’ebe hasai bee husi rai okos ba rai leten liu husi bee fosu tenke halo rehabilitasaun meu ambiental hanesan atividade TILOFE implementa husi bee matan atus tolu atu aumenta konservasaun bee.

“Iha Atauru bee mak sai problema bo’ot, maibe akompana husi autoridade katak uluk komunidade kuda Ai oan hodi ajuda be’e iha rai okos maibe ai oan sira mate tanba konservasaun bee matan dok husi Ai no komunnidade ne’ebe estraga mos husi animal,” dehan Estelle.

 

Nia esklarese, Franca apoiu desenvolvimetu Timor-Leste liu husi dalan oi-oin ho apoiu direitamente no bilateral liu husi eskritoriu koperasaun Franceza iha Dili no Asjensia Franceza ba desenvolvimentu no liu husi asaun Uniao Europeia nian.

 

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *