banner 1000x250

EUA Apoia Vasina COVID-19 Pfizer ba Labarik Sira

  • Share
Engkaragadu Negosiu Embaixada EUA, Tom Daley hasai foto hamutuk ho Diretor Jeral Diretor Jeral Ministériu Saude Marcelo Magno ho labarik sira ne'ebe simu ona vasina kontra COVID-19. Photo: Media Embaixada EUA
banner 728x90

MALIANA, www.news-viptv.  – Estadus Unidus Amerikanu (EUA) apoia lansamentu vasinasaun Pfizer ba labarik ho idade 12-17 iha Bobonaro liu husi fundu hamutuk US$ 32,000 ba NGO Timoroan nian, Hamutuk Nasaun Saudavel (HAMNASA).

Ho fundu husi Ajénsia Estadus Unidus ba Dezenvolvimentu Internasional – USAID nian ne’e, HAMNASA sei ajuda aselera vasinasaun COVID-19 iha munisípiu sira Timor-Leste nian ne’ebé ho taxa vasinasaun menus-liu hanesan iha Bobonaro, Ermera, Ainaro no Liquica.

banner 1000x250

Apoiu kampaña vasinasaun ne’e parte ida husi kontribuisaun EUA nian ho vasina Pfizer doze 200,000 liuhusi COVAX hodi proteje Timor-Leste husi COVID-19.

“Ohin ita marka tan pasu bo’ot ida ba oin liu husi kampaña vasinasaun ba labarik ho idade 12 ba leten iha Bobonaro,” dehan Enkaregadu Negósiu Embaixada EUA Tom Daley iha komunikadu imprensa ne’ebe redasaun simu, Tersa (29/3/2022).

Tom hatutan, “Timor-Leste bele kontinua sura ho apoiu Estadus Unidus nian iha pasu sira ba luta hasoru pandemia global ne’e. Hamutuk ho ita nia parseiru sira, ita sei hakotu pandemia ne’e, hodi hahu hikas rekuperasaun ekonómika no harii futuru ida seguru no prosperu liu ba ita nia sidadaun sira.”

Diretor Jeral Ministériu Saude Marcelo Magno hateten, Ministeriu Saude agradese EUA, partikularmente USAID ba sira nia parseria no apoiu li-liu apoiu atu aselera vasinasaun COVID-19 iha nasaun ne’e.

“USAID no ninia programa Atividade Sistema Saude Sustentanvel servisu hamutuk ona ho ami atu hametin sistema saude no responde ba COVID-19.Ministériu agradese ba apoiu USAID nia programa Atividade Sistema Saude Sustentanvel liu husi HAMNASA atu halao vasinasaun ba área sira ho taxa vasinasaun menus liu no halao atividade komunitária hodi atinje tárjetu vasinasaun hodi halo nasaun ida ne’e seguru liu husi COVID-19,” dehan Marcelo.

EUA adota abordajen abrajente ida atu hapara pandemia ne’e iha mundu tomak, apoia atu mitiga kauza husi COVID-19 ba ema no sociedade no promove rekuperasaun global. Dezde inisiu pandemia ne’e, Estadus Unidus servisu hamutuk kedas ho Timor-Leste ho kontribuisaun vasina Pfizer ne’ebé seguru no efetivu doze 200,000 no millaun $5.9 resin ba apoiu krítiku sira hodi luta hasoru COVID-19.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!