banner 1000x250

Eleito ba Xefi Suku Comoro, Be’e Mo’os no Merkadu sai Programa Prioridade  

  • Share
Ofisiais STAE halo kontazem iha Sentru Votasaun Aldeia Fuslam, Suku Bairo PIte, PA Dom Aleixo, Munisipiu Dili iha eleisaun suku ba ronde daruak ne'ebe realiza iha 13 Novembru 2023. Foto: VIP TV / Nuryanti Fatima
banner 728x90

DILI, www.news-viptv.com  – Xefi Suku Komoro eleitu, Eligio da Silva Marcal promesa sei rezolve problema be’e mo’os no merkadu ne’ebe sai preokupasaun ba komunidade Suku Comoro.

“Hau nia prioridade ba entendimentu publiku ne’e presisa tebes tamba waihira hau atu halo servisu ruma Hau sei halo entendimentu ho komunidade sira atu nune’e bele fasilita programa no dadus saida deit mak halo tenke publika ba publiku sira hatene atu nune’e komunidade sira labele duvida no mos problema ne’ebe komunidade ne’e enfrenta hela hanesan be’e mo’os, fatin merkadu no mos Joven sira,” hateten Elegio Marcal ba VIP TV iha sentru votasaun iha Aldeia 30 Agostu, Segunda (13/11/2023).

banner 1000x250

Iha Sentru Votasaun 30 Agosto, Eligio Marcal sai vensedor ho votos  966 no Eurico da Costa de Jesus hetan deit votus 241. Hamutuk iha aldeia 13 iha Suku Comoro no votos final ne’ebe Eligio Marcal hetan hodi nia sai vensedor ho votos 5.611 no Eurico ho votos 4.515.

Iha fatin hanesa, Horasio Antonio Guterres nudar komunidade husu ba xefi suku eleitu tenke tau atensaun ba lixu ne’ebe naklekar iha komunidade nia le’et, inklui akumula joven sira hodi kria buat ne’ebe fo benefisiu ba komunidade.

“Hau hakarak husu ba xefe suku ida ne’ebe karik eleitu tenke hare ba lixu ne’ebe naklekar no saneamentu, be’e mo’os ne’ebe nunka sufisiente ba komunidade sira no tenke alista ita nia oan sira ne’ebe tuir arte marsiais hodi tau atensaun ba sira waihira sira halo problema i no mos tenke alista fila fali fixa familia tamba sufsidu 200 dollar halo familia balun halo fixa familia rua ou tolu no tenke halo klarifika ba sidadaun ne’ebe atu hela iha suku ne’e karik sira nia eletoral mos tenke tuir suku ne’e tamba to votasaun sira ba vota fali iha suku seluk,” dehan Horasio iha sentru votasaun Eskola 5 Comoro.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!