banner 1000x250

VIP Minutu Ida 30 Marsu 2022

  • Share
banner 728x90

Notisias minutu ida ohin loron nian:

Tribunal Rekursu liu hosi nia Prezidenti Deolindo dos Santos dada ona sorteiu ba kandidatu prezidenti republika nain rua ne’ebe sei kompete iha Eleisaun Volta Daruak. Kandidatu rua ne’e maka Numeru 1: Jose Ramos Horta no Numeru 2. Francisco Guterres Lu-Olo.

banner 1000x250

Prezidenti Komisaun Nasional Eleisoens (CNE), Jose Belo informa iha kampana eleisaun volta daruak, kaniddatu sira konsentra munisipiu balun deit hodi halao komisiu nasional no balun halo ho modelu dialogu.

Relasiona ho kampana nian, Jose Belo husu nafatin ba kandidatu no ekipa susesu sira fokus liu ba programa kandidatura nian no husu atu evita lia-fuan ataka malu nune’e bele hatudu no eduka sidadaun Timoroan sira iha festa demokrasia ne’e.

Kandidatu Prezidenti Republika, Jose Ramos Horta, Kuarta (30/3), halo palestra iha Universidade da Paz hodi koalia kona ba dezafiu no oportunidade Timor-Leste iha tinan lima oin mai.

Iha palestra ne’e mos Horta koalia wainhira nia eleitu ba Prezidenti Republika nia sei sai prezidenti republika ba povu Timoroan hotu no kontinua promove dialogu no tau matan ba ema kiak no vuneravel sira.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!