banner 1000x250

Kontra Dezisaun Naimori, OJN-KHUNTO Husu Hasai Olinda Guterres hosi Partidu

  • Share
Organizasaun Juventude Nasional Partidu KHUNTO hasai deklarasaun politika kontra Olinda Guterres hodi husu hasai nia hosi Partidu KHUNTO. Foto: Julião Belem / VIP TV
banner 728x90

DILI, www.news-viptv.com – Relasiona ho deklarasaun politika eis Xefi Bankada Partidu KHUNTO, Olinda Guterres ne’ebe ho hirus no emosaun hato’o lamentasaun ba dezisaun Konselleiru Jose Naimori Bucar ne’ebe troka Olinda nia pozisaun, Organizasaun Juventude Nasional (OJN) KHUNTO husu ba Naimori atu hasai tiha Olinda Guterres sai hosi partidu, inklui Deputada Parlamentu Nasional (PN).

“Nu’udar Organizasaun Juventude Nasional Partidu KHUNTO ami defende estatutu tamba señora deputada maturidade polítika nu’udar reprezentativu partidu iha uma fukun Parlamentu Nasional halo violasaun ba estatutu partidu nian tamba ne’e ami nia deklarasaun ida ne’e hodi husu konsellu lideransa superior atu hasai señora deputada husi partidu no hasai husi bankada KHUNTO,” dehan Mario de Oliveira, Porta Voz OJN-KHUNTO iha Konferensia Imprensa, Kinta (15/02/24), iha Residênsia Naimori nian Manleuana, Dili.

banner 1000x250

Porta-Voz ne’e mos konsidera katak, deklarasaun Olinda Guterres iha 13 Fevereiru 2024 laiha maturidade polítika no inkapasidade hodi reprezenta Partidu KHUNTO Iha Parlamentu Nasional.

“Ami rezeita no kondena makas ba deklasarasaun Depautada Olinda Guterres nian iha plenaria uma fukun Parlamentu Nasional, tamba deputada Olinda Guterres la intende no la komprende estatutu Partidu KHUNTO relasiona ho nomeasaun xefe bankada iha Parlamentu Nasional tuir artigu 16 f, numeru 2 katak xefe bankada hetan nomeasaun hosi Lider Supremo do Partidu KHUNTO,” esplika Mario de Oliveira.

Iha deklarasaun ne’e, OJN-KHUNTO mos husu ba parte juridiku Partidu KHUNTO atu analiza klean ba nia deklarasaun no viola ona estatutu partidu.

“Ami ejiji ba Konsellu Lideransa Superior Partidu KHUNTO nian husu bele fo demisaun ba Deputada Olinda Guterres husi bankada KHUNTO no Partidu KHUNTO,” dehan porta voz ne’e.

Porta voz ne’e mos konta hikas wainhira realiza kongressu nasional partidu nian iha 21 Novembru 2015, Olinda Guterres la hetan kargu ruma tamba laiha konfiansa hosi kongresista sira, maibe Naimori ho fuan bo’ot fo tiha kargu vise prezidenti datoluk.

“Ami lamenta ho deklarasaun Deputado Olinda Guterres ne’ebé mensiona katak KORK mak konese Naimori no povu konese Olinda, atu dehan lolos katak iha 21 Novembru 2015 liu husi Kongresso Nasional Partido KHUNTO iha CNE Lalini Larigutu, iha altura ne’eba Olinda lahetan konfiansa husi kogresista sira, ho ida ne’e mak Olinda halai sai husi kongressu, ho fuan boot lider supremo nomeia direitamente Olinda Guterres hodi asumi kna’ar nudar 3 vice prezidente Partido KHUNTO iha altura ne’eba,” nia dehan.

Tamba ne’e, OJN-KHUNTO konsidera deklarasaun Olinda Guterres ne’e Falsa no lalos no husu nafatin ba militante KHUNTO atu defende nafatin Naimori nu’udar lider supremu partidu nian.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!