banner 1000x250

Chris Hipkins Sei Troka Jacinda Ardern nu´udar PM Nova Zelandia

  • Share
Chris Hipkins (liman karuk) ne´ebe sei troka Jacinda Ardern (liman los) ne´ebe rezigna an hosi Primeiru Ministru. Foto: AP
banner 728x90

Dili, www.news-viptv.com – Chris Hipkins sai kandidatu primeiru ministru foun Nova Zelandia hodi troka Jacinda Ardern ne´ebe rezigna an iha 19 Janieiru 2023.

Chris Hipkins uniku naran ne´ebe kandidata hosi Partidu Traballador. Informasaun ne´e hato´o hosi partidu refere liu hosi statementu iha Sabadu (21/1/2023) ne´ebe publika hosi Reuters.

banner 1000x250
Chris Hipkins

Tuir ajenda Hipkins offisialmente sei asumi kargu primeiru ministru hosi sorumutuk membru Parlamentar nain 64 Partidu Traballador ou Kaukus nian iha Dominggu (22/1/2023).

Hipkins eleita nu´udar membru Parlamentar hosi Partidu Traballador iha 2008, atualmente Hipkins ho idade tinan 44 asumi hela kargu Ministra Polisia, Edukasaun no Atendementu Publiku no mos asumi nu´udar lideransa konsellu.

Primeira Ministra Jacinda Ardern rezigna aan hosi nia kargu iha Kinta (19/1/2023). Anunsia supreza ne´e Ardern hato´o iha sorumutuk anual partidu nian.

Tuir pulikasaun The Guardian iha Kinta, Ardern hateten nia ba tamba papel privelezu maka hetan responsabilidade. Responsabilidade hodi hatene wainhira ita sai ema ne´ebe loos atu lidera no wainhira laiha ona.

Jacinda Ardern, eis primeira ministra Nova Zelandia

“Hau hatene saida maka persiza ba servisu ida ne´e. No hau hatene katak hau laiha tan enerjia natoon hodi halao ho justu,” esplika Ardern.

Ardern hateten “tempu ona” atu nia husik kargu ne´ebe nia simu desde 2017.

“Hau ema umanu ida, politiku nu´udar ema ida. Ami fo hotu saida maka ami bele, no tempu mo´os to´o ona, ba hau tempu to´o ona,” nia dehan.

Politiku feto ne´e rekonese nia hanoin ona durante feriadu verao nian no desidi katak labele ona lidera Nova Zelandia.

Ardern sai xefi governu feto mundial nian ho idade mais jovem ho tinan 37 hafoin eleita ba primeira ministra iha 2017.

Nia lidera Nova Zelandia ho konsege passa pandemia Covid-19 no dezastre bo´ot rua iha nia nasaun maka ataka terorista iha Mesquita Christchurch no erupsaun vulkanu iha White Island.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!