banner 1000x250

VIP Minutu Ida 29 Marsu 2022

  • Share
banner 728x90

Prezidenti Tribunal Rekursu Deolindo dos Santos valida ona rezultadu eleisaun prezidensial 19 Marsu no konsidera laiha irregularidade ne’ebe akontese.

Tribunal rekursu mos anunsia ona katak, tamba laiha kandidatu ida maka manan ho votos 50% + 1, eleisaun prezidensial sei halo tan ba volta daruak iha 19 Abril ho kandidatu Jose Ramos Horta no Francisco Guterers Lu-Olo.

banner 1000x250

Iha eleisaun volta dahuluk, Jose Ramos Horta hetan votos 46.6% no Francisco Guterres Lu-olo ho votos 22.1%

Udan bo’ot ne’ebe tuun iha Kapital Dili rezulta labarik ida mate tamba halimar iha drainazem no kareta rua mout iha Mota Kasnafar, Suku Manleuana, Postu Administrativu Dom ALeixo.  Kareta rua ne’e mout tamba obriga tama ba mota ne’ebe ho volume bo’ot hodi hakat ba estrada sorin.

Kareta rua ne’e maka modelu pick up ida Mitsubihsi Colt L-300 no ida tan Toyota Hi Lux. Kondutor no pasanjeiru iha kareta laran konsege halai ses.

Entertantu iha udan bo’ot ne’e mos rezulta estrada iha kapital Dili nakonu ho volume be’e ne’ebe as no iha Ospital Nasional Guido Valadares halo be’e mos tama to koridor ospital nian.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!