banner 1000x250

Uza Rekursu Estadu ba Interese Partidaria, Bankada CNRT Husu KAK Halo Kapturasaun

  • Share
Prezidenti Bankada CNRT, Duarte Nunes
banner 728x90

DILI, www.news-viptv.com – Bankada Partidu Congresso Nacional Recontrução do Timor (CNRT) husu ba Komisaun Anti Korrupsaun atu halo atuasaun no kapturasaun ba  membru governu sira ne’ebe uza rekursu estadu nian hodi halo interese ba partidaria.

Deklarasaun politika Bankada CNRT ne’e halo iha plenaria Parlamentu Nasional, hodi husu ba KAK atu seriu hare kazu ne’e, relasiona ho informasaun ne’ebe bankada hetan tamba iha involvimentu Vise Ministru Administrasaun Estatal (MAE), Lino Torezao halo ona krimi ameasas, uzu pekulatu no konflitus de intereses ho konsientemente halo politizasaun ba rekursu estadu nian ba Kandidatu FRETILIN Francisco Lu Olo, atravéz husi uzu Orsamentu Estadu ho dalan halo intimidasaun no ameasas ba Povu no Líder Komunitáriu sira iha Munisípiu Bobonaro.

banner 1000x250

“Vise-Ministru Lino de Jesus Torezão hateten ba Povu no Líder Komunitáriu sira iha Bobonaro katak, sé la hili Kandidatu Francisco Lu Olo maka Governu sei foti fila fali Uma Kbiit Laek (UKL), komputador no subsídiu ba administrasaun Suku sira,” informa Prezidenti Bankada CNRT, Duarte Nunes, Kinta (31/3/2022), iha komunikadu imprensa ne’ebe redasaun asesu hosi Pajina CNRT iha Paramento Nacional.

Alende husu ba KAK atu halo atuasaun no kapturasaun ba governnate refere, Bankada CNRT mos esplika, Programa UKL, subsídiu ba administrasaun no fasilidades Sukus hanesan Programa CNRT nian ne’ebé implementa husi Governu Viabilizador. Governu Viabilizador Vota Kontra Programa hirak ne’e iha 2018, no to’o agora laiha Programa foun ne’ebé aposta ba servisus públikus iha nível sukus no aldeias.

“Uma ba Kbiit Laek, Komputador ba Sede Suku, no subsidiu ba administrasaun suku ne’e finansia husi osan povu nian, la-ós osan husi Partidu FRETILIN Viabilizador nia bolsu ne’ebé Sr. Lino de Jesus Torezão atu fó ka foti konforme nia hakarak hanesan fali Rekursu Estadu nian ne’e Sr. Lino nia propriedade privadu. Kandidatu Francisco Lu Olo manan ka lakon laiha influensia ba mudansa iha Programa UKL, polítika subsídiu no dezenvolvimentu rural. Governu sé deit mak atu ukun, sei kontinua polítika ida ne’e,” dehan Duarte Nunes.

Governu viabilizador, hateten Duarte, tenke hapara ona hahalok uzu rekursus estadu nian ba intereses partidaria ka kandidatu Lu Olo nian, tanba, apoiu hotu-hotu ba Povu no Líder Komunitáriu engloba ona iha Lei Orsamentu Jeral do Estadu 2022.

Laos deit ba Vise MAE, Bankada CNRT mos husu ba KAK no PNTL atu halo atuasaun no kapturasaun imediatamente governante sira ne’ebé komete krimi ho meius uza rekursus estadu nian hodi prevalese ba intereses privadu no polítika partidaria iha momentu eleisaun presidensial agora.

“Povu Doben Timor-Leste, hahalok ne’e lamentável, vergonhoso no astuto husi Membru Governu FRETILIN ne’e hakanek liután ita nia demokrasia no Konstituisaun RDTL, liu-liu insultu ba ita nia Povu kiik sira. Ne’e hatudu katak FRETILIN la prontu lakon iha eleisaun presidensial, no uza meius estadu nian hodi hanehan povu kiik ne’ebé terus barak liu ona desde tinan 2017,” dehan Duarte.

Nia hateten tan, “Atu termina Bankada CNRT apela ba Povu tomak, kamada sosial hotu-hotu atu tau matan no neon nain ba governante sira ne’ebé uza rekursus estadu ba sira nia intereses privadu no partidaria.”

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!