banner 1000x250

Xanana: CNRT Partidu ne´ebe iha Vizaun no Planu ba Governasaun

  • Share
banner 728x90

DILI, www.news-viptv-com – Eis komandante xefi das FALINTIL, Kay Rala Xanana Gusmao atual Prezidenti Partidu Congressu Nasional Rekontrusaun Timorense (CNRT) deklara katak iha Timor-Leste so uniku CNRT maka nu údar partidu ne´ebe iha vizaun planu no hadia povu nia moris.

Tamba ne´e nia iha eleisaun parlamentar 21 Maiu wainhira povu fo fiar maioria absuluta ho kadeira 33 nia prontu fila ba ukun lidera governu nuúdar primeiru ministru hodi kontinua obra uluk ne´ebe CNRT hatudu ona iha tinan 10 no ikus partidu ne´ebe ukun ho viola konstituisaun.

banner 1000x250

Xanana mos aseita ho povu nia koalia katak durante tinan lima ukun governasaun ne´e, governu la favorese ba nia povu no povu kontinua iha moris susar no terus.

Tamba ne´e iha konsolidasaun Partidu CNRT nian iha Bairo Delta Trez, eis prezidenti republika ne´e husu ba nia estrutura partidu sira hosi baze too nasional atu servisu makas hodi lori partidu ne´e manan maioria.

Iha konsolidasaun ne´e, Xanana esplika, CNRT sei la halo tan koligasaun pre-eleitoral iha eleisaun parlamentar agora tamba esperensia moruk ne´ebe halo ho partidu seluk halo falo traisaun boot tamba deit poder no fahe kadeira no tau fali interese partidu no pessoal boot liu duke interese nasional.

Entertantu Sekretariu Jeral Partidu CNRT, Francisco Kalbuadi Lay husu ba estrutura Bairo Delta Tres atu mantein votos hanesan fo ona ba kandidatu CNRT nian iha eleisaun prezidensial tinan kotuk.

Marcelina Alberto Carlos nu´udar koordenadora Celcom Bairo Delta Tress hamutuk ho nia estrutura prontu lori CNRT manan iha nia bairo nune´e Timor-Leste bele lidera hikas hosi Xanana Gusmao nudar primeiru ministru

Iha konsolidasaun ne´e Partidu CNRT mos simu afiliasaun hosi Partidu FRETILIN, PLP, KHUNTO no sel-seluk tan.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!