banner 728x250

Mouris: Joven Sira Tenki Sai Autór no Promotór Hodi Hapara Violénsia

  • Share
Prezidenti Komite 12 Novembro, Gregorio "Mours" Saldanha wainhira halo intervista espesial ho Jornalista Senior VIP TV, Evangelisto Gantry dos Santos Meilana. Photo: Komite 12 Novembro / Adão Vieira

DILI, www.news-viptv.com – Relasiona ho komemorasaun loron Masakre Santa Cruz 12 Novembru ne’ebe akontese iha tinan 1991 hodi rezulta jovem barak maka mate, Prezidenti Komite 12 Novembro, Gregorio “Mouris” Saldanha deklara joven sira tenki sai autór no promotór hodi  hapara violénsia.

“Joven sira tenki sai autór no promotór hodi hapara violénsia, no haka’as ‘an serbisu maka’as, serbisu lalais no lolós, respeita léi, respeita no hadomi malu, moris hamutuk ho toleránsia  iha diferensas oi-oin, maka fiar katak ita sei halo mudansas barak iha ita nia rain, iha faze luta ba’a libertasaun povu ida ne’e,” dehan Mouris ba VIP TV, Kuarta (10/11/2021), iha Sede Nasional Komite 12 Novembru, Balide, Dili.

banner 336x280

Espíritu luta juventude Lorico As’wain 12 Novembru 1991 sira, dehan Mouris, tenki inspira nafatin joven sira tempu agora nian. Nune’e, jovens kontinuadores sira bele sai lorico as’wain foun, iha faze luta libertasaun povu, hodi fo’o onra no valor ba’a ita nia as’wain sira hotu, li-liu jovens lorico as’wain sira ne’ebé mate iha massacre Santa Cruz tinan 30 ba kotuk.

“Ohin, ita halo tinan 30 hodi rekorda jovens lorico as’wain sira ne’ebé ho brani hakilar iha Díli laran hasoru Indonésia nia hahalok krimi hodi oho joven Sebastião Gomes iha Igreja Motael, hanesan mos sira oho ema barak ona durante invade no okupa Timor-Leste. Ohin ita rekorda ho emosaun wainhira kilat tarutu iha rate santa cruz  hakanek no hamate tan jovens lorico as’wain  barak, tamba sira nia luta ba’a ukun rasik ‘an,” nia dehan.

Nia esplika tan, “Ita la’haluha atu selebrasaun tinan 30 ne’e hodi hanoin no fo’o onra mos ba’a jovens sira nia luta tomak, li-liu asaun pasífika sira hotu ne’ebé jovens lorico as’wain sira halo ba’a ukun rasik ‘an, hahú  husi vizita santu padre joᾹo paulo segundu iha tasi tólu, 12 outubru 1989 to’o tinan 1999.”

Iha selebrasaun tinan  ida ne’e, nia husu ba ema hotu atu halo reflesaun klean, realmente ukun rasik ‘an durante tinan 21 ne’e lori ona benefísiu ba’a ita nia povu ka seidauk ? Reflesaun klean hodi husu ba’a ita  ida-idak nia ‘an, ohin ita hatutan nafatin sira be mate ona nia luta ka seidauk  ?

“Ita hotu tenki realista katak to’o oras ne’e buat barak seidauk lao diak iha ita nia rain. Iha momentu ne’ebé mosu disputas entre polítiku sira ba’a kaer ukun, momentu hanesan ita hetan atake husi “inimigu invizivel covid-19” ne’eb’e lori implikasaun negativu barak mai ita nia povu iha aspetu oi-oin, hanesan saúde, ekonomia, edukasaun, agrikultura, no seluk tan,” nia dehan.

Ema numeru ida komite 12 Novembru ne’e mos husu ba hot-hotu serbisu maka’as hodi kumpri regras ka protokolu organizasaun saúde mundial nian hanesan fase liman bebeik, tau máskara, hado’ok ‘an ba’a malu no vasina, hodi bele prevene moras at covid-19.

Writer: MARTINS, SandraEditor: MEILANA, Evangelisto Santos
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *