banner 1000x250

Ema nain 14 Mate hafoin Rai Nakdoko iha Ekuador no Peru

  • Share
Komunidade nia uma rahun hafoin rai nakdoko ne´ebe akontese iha Ekuador.
banner 728x90

DILI, www.news-viptv.com – Rai nakdoko ne´ebe akontese Sabadu (18/3/2023) iha kosteira Ekuador nian no Peru parte norte rezulta ema nain 14 maka mate.

Offisias hosi autoridade tun kedan iha terenu hafoin rai nakdoko ne´ebe akontese iha Cuenca, Ecuador, 18 Marsu 2023. Foto: REUTERS/Rafa Idrovo Espinoza 

Rai nakdoko ho magnitudu 6,8 nia sentru iha 66,4 km (41,3 mil) kuaze 10 km (6,2 mil) hosi Sidade Balao iha provinsia Guayas.

banner 1000x250

Autoridade deklara rai nakdoko ne´e la potensia hamosu tsunami .

“Kami nafatin iha area refere hodi verifika estragus ne´ebe rezulta hosi rai nakdoko dadersan ne´e. Hau afirma katak hau hamutuk ho imi no hato´o solidariedade no komitmentu hau nia ba viztima sira,” dehan Prezidente Ekuador Guillermo Lasso iha nia twitter.

Ajensia Komunikasaun Presidensial relata, rai nakdoko ne´e rezulta ema mate nain 14 no hakanek ema liu 380 no maioria iha provinsia El Oro.

Uma 44 mak rahun, no uma 90 aat. Maizemenus infraestrutura 50 edukasaun no 30 sentru saude aat no rai halai ne´ebe impaktu hosi rai nakdoko mos hakotu asesu estrada. Maski aeroporto Santa Rosa mos aat maibe opera nafatin.

Antes ne´e iha nia statementu, Sekretariadu Jestaun Risku Ekuador informa katak mate ida akonetese iha provinsia Azuay wainhira moru monu hodi hanesan kareta ida. Iha provinsia seluk estragus struktural inklui portu no moru supermerkadu monu.

Empreza publiku estadu nian, Petroecuador, provizoriumente hapara nia atividade, no laiha estragus ne´ebe akontese.

“Ami hotu halai ba estrada…ami tauk tebes,” dehan Ernesto Alvarado, komunidade Isla Puna besik sentru rai nakdoko ba reuters ne´ebe informa mos uma balun rahun.

Institutu Geofisika Ekuador nian informa rai nakdoko akontese tan dala rua maibe ho magnitudu fraku iha oras balun hafoin akontesementu.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!