banner 1000x250

Rezultadu Suku Molop, Tenki Halo Tan Eleisaun ba Datoluk

  • Share
Vise Prezidenti CNE, Domingos Barreto. Foto: VIP TV / Migelita de Jesus
banner 728x90

DILI, www.news-viptv.com – Rezultadu Eleisaun Suku ba ronde daruak iha Suku Molop, Postu Administrativu Bobonaro, Munsipiu Bobonaro ne’ebe rezultadu kontinua sai empata (imbang) ba kandidatu nain rua, tenki halo tan eleisaun ba datoluk nian.

Hare’e ba rezultadu ronde daruak iha Suku Molop, Vise Prezidenti Komisaun Nasional Eleisoens (CNE), Domingos Barreto hateten, orgaun eleisaun estadu hanesan CNE no STAE labele desidi no fo fali dizisaun ikus ba meza suku no Postu Administrativu nu’udar orgaun ne’ebe responsabiliza ba eleisaun suku.

banner 1000x250

‘Iha fatin balun sei iha terseira volta, tamba iha segundu volta kandidatu nain 2 ho (rezultadu) numeru ne’ebe maka hanesan. Agora lei ne’e fo fatin ba meza suku mak deside, laos mai iha estadu no mai iha CNE. Entaun kompetensia tomak iha ne’eba,” dehan Domingos Barreto ba jornalista sira iha Salaun Laline Lariguto CNE, Dili, Kinta (16/11/2023).

Iha eleisaun suku, CNE so halo observasaun no hosi rezultadu no lalaok ne’ebe akontese hahu iha eleisaun ronde dahuluk no daruak, CNE sei halo rekomendasaun ba governu karik persiza iha mudansa ba eleisaun suku.

“Ho eleisaun suku ninian agora dadauk lao nia rezultadu depois CNE sei rekomenda ba Governu para atu halo alterasaun lei ba iha futuru ne’e. Se Governu hanoin para altera lalais diak liu,” nia dehan.

Karik alterasaun ba Lei no 9/2016 ne’ebe regula realizasaun eleisaun suku, governu altera duni, bele implementa ona ba suku 10 ne’ebe sei halo eleisaun suku iha Abril 2024.

Entertantu ba xefi suku sira ne’ebe eleita, governu sei halo tomada posse iha komemorasaun loron proklamasaun 28 Novembru.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!