banner 1000x250

Reforma Setor Justisa, Persiza Tau Atensaun ba Rekursu Humanu, Leis no Infraestrutura

  • Share
banner 728x90

DILI, www.news-viptv.com – Rekursu Humanu, Leis no Infraestrutura sai assuntu importante ne’ebe persiza tau atensaun iha setor justisa.

Kestaun ne’e hato’o hosi Grupu Traballu Reforma Setor Justisa ne’ebe lidera hosi Lucia Lobato ba jornalista sira hafoin hasoru malu ho Primeiru Ministru Xanana Gusmao, segunda (19/2/2024), iha Palacio do Governo.

banner 1000x250

Grupo Traballu Reforma Setór Justisa harii hosi Primeiru-Ministru iha tinan 2023 atu ajuda hadia no reforma sistema justisa. Grupu ne’e sei halo diagnostiku ba justisa ho apoia hosi parseiru internasionál sira hanesan Programa Dezenvolvimentu Nasaun Unida (UNDP), ne’ebe sira rekruta matenek na’in lubuk ida hodi apoia no Timor-oan  sira.

Antes hasai rekomendasaun ida, alende rona ona parte hosi Tribunal Rekursu no Governu, grupu traballu antes ne’e hasoru ona prezidenti republika, parlamentu nasional, sosiedade sivil, akademiku, advogadu privadu, emprezariu sira, grupu feto no atividade kona ba direitu labarik sira.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!