banner 1000x250

Mari Alkatiri: Konflitu Inter-Organiku sei Harahun Estadu

  • Share
Sekretariu Jeral FRETILIN, Mari Alkatiri, wainhira fila ba Parlamentu Nasional hodi afirma votos kontra FRETILIN ba OJE 2024. Foto: Media PN
banner 728x90

DILI, www.news-viptv.com – Sekretariu Jeral Partidu FRETILIN, Mari Alkatiri hateten katak konflitu inter-organiku ne’ebe akontese iha politika Timor-Leste, sei harahun estadu.

Deputadu Bankada FRETILIN vota kontra ba OJE 2024. Foto: Media PN

Iha nia deklarasaun politika iha sesaun plenaria 20 Dezembru 2023, hafoin votasaun final global Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2024, Mari Alkatiri husu atu hot-hotu atu hapara konflitu inter-organiku ne’e tamba perigozu ba estadu Timor-Leste.

banner 1000x250

“Tenki hakotu tiha konflitu inter-organiku. Bainhira konflitu inter-organiku mosu, estadu rahun, hapara tiha ida ne’e. Ohin loron ita asiste konflitu inter-organiku, Hau hare’e konfrontasaun iha PN iha loron hirak ne’e, hau hanesan fundador hau nia laran moras, tamba ne’e hau husu atu mai tuur fali iha hau nia kadeira ne’e, para hau bele hateten buat ruma, dalan laiha ba ita atu lao ba oin, wainhira ita la servisu hamutuk. Dalan so ba ita iha atu lao ba oin simu katak hot-hotu fo nia kontribuisaun ba rai ida ne’e,” dehan Mari Alkatiri.

Nia mos husu ba ema hotu atu respeita malu iha dalan sira ba konstrusaun estadu. Buka dalan intedementu bainhira ita hakarak harii estadu, atu hametin estadu. Respeita estadu, governu bele muda, ema kontinua.

“Buka dalan intedementu hodi sai estadu forte, estadu de deretu demokratiku, estadu jerasaun ba jeresaun. Identifika didiak kauza nasional, laos partidu ida nian, hatun kiak, sei kauza nasional atu hatun kiak, inimigu laos partidu a ka b, inimigu mak kiak, nee mak ita tenki hatene. Sei ita la hamutuk tuir dalan ba oin, ita sei sidi, sei monu iha dalan klaran,” hateten Alkatiri.

Iha votasaun final, nia lori FRETILIN vota kontra tamba nudar bankada opozisaun, halo ona an ba opozisaun konstrutiva, maibe bankada governu la konsidera no la komprende no laiha intedementu ba malu.

“Hau vota kontra e nome bankada FRETILIN. Hau vota kontra tamba saida maka ami promote atu halo konstrusaun konstrusiva, hau hare parte seluk la komprende saida maka konstrutiva. Ita bo’ot sai estadu, ami ensentidu permanente, hau vota kontra,” hateten Alkatiri.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!