banner 1000x250

Komunidade Bugaslara Husu Governu Tau Matan ba Estrada

  • Share
banner 728x90

LOES, www.news-viptv.com – Kondisaun estrada ne´ebe aat no difikulta iha tempu udan halo komunidade Bugaslara, Aldeia Cai-Bair, Suku Vatuboro, Postu Administrativu Maubara, Munisipiu Liquisa husu ba governu atu tau matan ba kondisaun estrada refere.

Harun Seran nudar komunidade hateten, iha tempu udan, wainhira udan boot, mota sempre sobu sira nia uma no ai-horis sira ne´ebe kuda iha to´os laran hanesan batar no modo sira.

banner 1000x250

“Estrada ne´e maka sempre aat deit, satan tempu udan. Tamba ne´e husu governu taun matan ba ami nia halerik. Imi rasik maka promete, maibe to´o ohin loron laiha nai ulun ida maka mai,” dehan Harun Seran ba VIP TV, foin lais ne´e.

Lia hanesan mos hatoo hosi Denis Sanches nu´udar komunidade iha bairo hanesan sente triste wainhira tempu udan tamba sempre fo amesa ba nia uma.

“Udan kuandu mai bele estraga ami nia estrada, sobu uma, lao ba mai mos araska. Ne´ebe husu nain ulu tau matan ba,” hateten Denis.

EEB 1-2 Vatuboro Menus Manorin

 Alende kondisaun estrada ne´ebe komunidade sira enfrenta, estudante sira hosi Eskola Ensinu Baziku 1-2 Vatuboro mos kestiona numeru manorin ne´ebe menus iha eskola refere. 

“Mestre ne´ebe hanorin iha nain 5 deit, menus los, no ida ne´e sai problema ba ami estudante tamba la ajuda prosesu aprendizazem,” dehan Lizonia Soares, estudante sexto ano.

Nune´e mos ho Julinea da Silva Oki ne´ebe informa iha eskola ne´e mos mestre sira kadaves tama no la tama hodi hanorin.

Alexandrino Viegas Toron nu´udar Kordenador eskola refere rekonese katak numeru profesor ne´ebe hanorin iha nia eskola menus duni hodi hanorin estudante liu 300 resin.

“Sebele karik tinan oin bele azuda haruka tan profesores ida ka rua mai ajuda hanorin iha ne´e,” dehan koordenador eskola ne´e.

Lia hanesan  haforsa tan hosi Mestre Pinto ne´ebe husu ba nain ulun atu bele aumenta numeru manorin iha eskola refere,

Tuir sensus uma kain iha tinan 2015 total populasaun iha Suku Vatuboro hamutuk ema nain 2,791.

 

Writer: SARMENTO, NaomiEditor: DOS SANTOS, Agida
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!