banner 1000x250

Halo Problema Nafatin, Governu sei Taka GAM ho GAR

  • Share
PM Xanana wainhira koalia ho Komando Jeral PNTL, Komisariu Henrique da Costa relasina ho konfrontu entre GAM ho GAR iha Munisipiu Bobonaro. Foto: Media GPM
banner 728x90

DILI, www.news-viptv.com – Relasiona ho konfrontu entre Grupu Arte Marsias (GAM) ho Grupu Arte Ritual (GAR) ne’ebe akontese iha Suku Lourba no Suku Carabau, Postu Administrativu Bobonaro, governu ameasa sei taka GAM ho GAR.

Deklarasaun ne’e hatoo hosi Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão iha reuniaun urjensia ho Komandante Jerál PNTL, Komisariu Jerál Polisia, Henrique da Costa no Segundu Komandante Jerál Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) Komisariu Polísia Pedro Belo hodi fó orientasaun ba Komandu PNTL ho apoiu Komandu F-FDTL nian atu solusiona konflitu ne’ebe akontese iha Suku Lourba ho Suku Carbau.

banner 1000x250
Komandante Jeral PNTL, Komisariu Henrique da Costa koalia ba jornalista relasiona ho konfrontu entre GAM ho GAR iha Munisipiu Bobonaro. Foto: Media GPM

Primeiru-Ministru Xanana preokupa no triste tebes ba konfrontu fízika entre grupu juventude sira ne’ebé akontese, sesta (03/11/2023) lokoraik rezulta ema na’in-hitu (7) kanek no uma haat hetan sunu, kioske rua (2) ho uma ualu (hetan estragu (baku rahun) hodi halo populasaun halai no trauma.

Ema numeru ida iha governu ne’e promote iha semana ne’e liu hosi reuniaun Konsellu Ministru sei taka atividade Organizasaun Arte Marsiál no Grupu Arte Rituál hodi evita konflitu ne’e labele kontinua akontese bebeik ba munisipiu seluk.

“Ita triste tebes sira tuda malu, sunu uma iha Bobonaro parte Lourba no Carabau, tanba ne’e polisia tenki reforsa seguransa. Hau sei realiza reuniaun kuarta agora iha konsellu ministru, tanba nudar primeiru ministru haul abele aseita katak, ita husik nafatin arte marsiaial sira estraga ita nia sosiedade, konsellu ministru sei taka tiha grupu arte marsiais sira no grupu arte ritual sira,” hateten PM Xanana durante enkontru ho Komandante PNTL, iha Komandu Jerál PNTL, Caicoli Dili.

Xefe Governu mós husu ba PNTL liu hosi Ofisiál Polisia Suku (OPS) atu koopera ho autoridade suku, Igreja no Lia Nain no Juventude sira hodi hala’o kedas dialogu ba dame entre parte hirak ne’ebé komete problema.

PM Xanana orienta atu PNTL atu kaputra hotu oknum juventude hirak ne’ebé envolve hodi responsabiliza ba krime ne’ebé sira komete.

Lider Rezistensia Xanana alerta mós ba responsavel GAM no GAR kuandu la kontrola sira nia membru halo nafatin krime, governu sei hatun orden hodi kaer maka lider sira ne’e.

Iha parte seluk, PM Xanana promote sei bolu membru PNTL no F-FDTL sira ne’ebé envolve iha grupu GAM no GAR sei halo juramentu jerál hodi sai para halo servisu ho independente.

“Ita sei koalia hamutuk hodi verifika PNTL no F-FDTL sira neebe envolve an iha Arte Marsiais. Tamba imi mak hanesan guarda ba nasaun. Tamba ne’e la autoriza PNTL no F-FDTL hodi envolve an iha Arte Marsiais,” dehan PM Xanana.

Nia hatutan, “Ba membru PNTL ho F-FDTL para identifika laos kastigu, identifika polisia no F-FDTL hotu ne’ebe partense ba GAM ho GAR iha loron 28 Novembru 2023 halo juramentu hodi sai hosi grupu para defende povu”.

Xefi governu mos sei bolu lider GAM ho GAR sira hodi kontrola nia membru sira no evita problema.

“Karik sira nia ema ida halo problema tenke lori nia ba komarka hodi hamenus problema entre Arte marsiais sira hotu,” hateten PM Xanana

Iha fatin hanesan, Komisariu Jerál Polisia, Henrique da Costa informa Komandu hatun ona membru PNTL koopera ho PNTL hodi halo atuasaun no hari postu seguransa provizoriu hodi evita konflitu ne’e.

PNTL halo ona identifikasaun ba vitima balun ne’ebé kanek deskunfia sai mós nu’udar suspeitu ba konflitu no sei buka hodi kaer tan hirak ne’ebé halai.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!